IKOS

SMITTA eller KLUSTRINGSEFFEKTER

WHO har granskat över 50 artiklar om imitativa självmord, men resultatet att mediernas rapportering av självmord kan leda till imitation av självmordsbeteenden. Risken är högst de närmaste tre dagarna efter rapporteringen, för att avta i efter två veckor. Om rapporteringen får hög spridning och exponeras mycket (förstasidor, löpsedlar, mittuppslag) ökar risken. Vissa grupper i befokningen (som ungdomar eller personer som lider av depression) kan ha högre risk att imitera suicidala beteenden.

Av särskild betydelse är att en detaljerad beskrivning av en specifik metod för självmord kan leda till ökning av självmordsbeteenden.

När det gäller självskadebeteende är forskningen kring smittorisker/imitation inte lika omfattande som när det gäller suicid. Med givet i den forskning som finns, i kombination med vad personer som själva har/haft ett självskadebeteende berättar, finns skäl att anta att möjligheterna för en god rapportering om självskadebeteende ökar om råden kring suicid tillämpas även vid rapportering om självskadebetende.

I stället för att tala om att självskadebeteende ”smittar” kan en mer korrekt beskrivning vara att tala om ”klustringseffekter”. När man studerat ungdomar med självskadebeteende som bott tillsammans på behandlingshem har man kunnat se att självskadehandlingarna inte varit slumpmässigt spridda över tid. I stället har de samlats i tydliga kluster, där självskadeepisoder hos flera patienter har sammanfallit över några dagars tid. Självskadebeteende hos en patient tycks alltså ha utlöst självskador hos andra patienter.

Personer som själva har/haft ett självskadebeteende berättar ofta om hur bilder eller beskrivningar av självskadehandlingar kan fungera "triggande": informationen kan verka inspirerande för den som redan är drabbad.

Källor

Bjärehed, Jonas. (2012). Vad behöver beaktas vad gäller självskadebeteende och social smitta? I "Aktuella teman inom självskadeforskning med relevans för behandlingsarbete."
Tillgänglig som PDF via den här länken.

Föreningen SHEDO. Att skriva om ätstörningar och självskadebeteende.
Webbplats, tillgänglig via den här länken

Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2009). Att förebygga självmord. Ett stödmaterial för professionella inom media.
Tillgänglig som PDF via den här länken.