IKOS

RÄTTIGHETER

Den vård du får om patient regleras i ett antal olika lagar, bland annat hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Grundtanken i hälso- och sjukvårdslagen är att alla har rätt till god vård på lika villkor. En viktig del i lagstiftningen är också att vården, så långt det är möjligt, ska utformas och genomföras tillsammans med dig som patient. Du har rätt att få anpassad information om din sjukdom, på ett sätt så att du förstår den information som förmedlas.

Som patient har du en grundläggande rättighet att tacka nej till vård, eller avbryta en påbörjad behandling. Inom psykiatrin finns något som heter lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), en lag som i vissa fall gör det möjligt att vårda dig mot din vilja. Om du vårdas enligt LPT ska vården ändå utformas tillsammans med dig, med det övergripande målet att du så snart som möjligt ska kunna få vård frivilligt.

Barn har särskilda rättigheter i vården. Även de har rätt till anpassad information om sin sjukdom, och ska få möjlighet att, efter mognadsgrad, fatta beslut om sin egen vård.


Rättigheter i vården på andra webbplatser:

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården: