IKOS

KLAGA PÅ VÅRDEN

Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Dessutom ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven för god vård genom att ha god kvalité, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och personalen, samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Om du inte är nöjd med den vård du har fått, finns det olika möjligheter att klaga på vården. Vilken instans du ska vända dig till beror dels på vad som är syftet med klagomålet, och dels på vad din klagan gäller:

Direkt till vårdpersonalen

Ett första steg är att klaga direkt till vårdpersonalen, eller till verksamhetschefen där du behandlats. I bästa fall kan oklarheter och missförstånd redas ut omedelbart.

Patientnämnden

Varje landsting har en patientnämnd (som ibland kallas för förtroendenämnd) som består av politiker och tjänstemän. Till patientnämnden kan man vända sig för att få information om hur man bevakar sina rättigheter i vården, de kan hjälpa dig att ta kontakt med rätt personer inom sjukvården, eller hitta rätt myndighet. Patientenämnden avgör inte om sjukvårdspersonal gjort rätt eller fel. För en sådan bedömning ska du i stället anmäla vården till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är hälso- och sjukvårdens tillsynsmyndighet och har som mål att förbättra patientsäkerheten. I din anmälan till Socialstyrelsen beskriver du vad som har hänt, när det inträffade och namnet på kliniken där händelsen inträffade. Socialstyrelsen ska utreda din anmälan förutsättningslöst, och kan rikta kritik både mot en organisation (som landstinget) eller mot enskilda i vårdpersonalen. Socialstyrelsen ska i sin utredning fokusera på orsakerna till det inträffade (systemfel) och på vad som kan göras för att förhindra att felet inträffar igen. Socialstyrelsen utreder vanligtvis inte händelser som är äldre än två år gamla.

Mer information om anmälan finns hos:

Patientförsäkringen, LÖF

Om man har skadats i vården kan man ha rätt till ekonomisk ersättning. För att få ersättning görs en anmälan till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, som sedan utreder skadan och eventuellt lämnar ersättning. Du kan få hjälp med anmälan av Patientnämnden i ditt landsting. Anmälan till LÖF måste göras inom tre år från det att du fått information om att det var möjligt att göra en anmälan; allra senast inom tio år från det att skadan inträffade.

Mer information och anmälningsblanketter finns hos